MÁY KHUẾCH TÁN OM

MÁY KHUẾCH TÁN OM01

Công nghệ Nhật Bản.

Phun tinh dầu trực tiếp

Cho không gian dưới 10m2

Tìm hiểu thêm

MÁY KHUẾCH TÁN OM50

Công nghệ Nhật Bản.

Phun tinh dầu trực tiếp

Cho không gian từ 10m2 – 30m2

Tìm hiểu thêm

MÁY KHUẾCH TÁN OM100

Công nghệ Nhật Bản.

Phun tinh dầu trực tiếp

Cho không gian từ 50m2 – 100m2

Tìm hiểu thêm

MÁY KHUẾCH TÁN OM150

Công nghệ Nhật Bản.

Phun tinh dầu trực tiếp

Cho không gian từ 50m2 – 100m2

Tìm hiểu thêm

MÁY KHUẾCH TÁN OM300

Công nghệ Nhật Bản.

Phun tinh dầu trực tiếp

Cho không gian từ 100m2 – 300m2

Tìm hiểu thêm

MÁY KHUẾCH TÁN OM800

Công nghệ Nhật Bản.

Phun tinh dầu trực tiếp

Cho không gian từ 300m2 – 800m2

Tìm hiểu thêm